การรักษา:

คลินิกของเราให้บริการตรวจวิเคราะห์อาการทางจิตและบำบัดรักษาสำหรับผู้ใหญ่ (โดย Berner, Moehlecke, Hunziker) รวมทั้งวัยรุ่น (โดย Berner, Hunziker, Moehlecke). ปกติแล้วจะเป็นการรักษาโดยตัวต่อตัว (Individual Therapy) ระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ ในกรณีที่จำเป็นสามารถทำการบำบัดรักษาคู่สมรส (Marital Therapy) หรือทั้งครอบครัว (Family Therapy). การเสนอการรักษาของเรา จะครอบคลุมโรคทางจิตเวชทุกประเภท

รักษาผู้ที่มีปัญหาดังต่อไปนี้:

• การรักษาภาวะวิกฤตทางจิตใจและปัญหาความเครียดในชีวิตประจำวัน

• การรักษาปัญหาทางจิตใจที่เกิดจากการปรับตัวเองให้เข้ากับวิถีชีวิตประจำวัน
  และวัฒนธรรมใหม่ (Maladaptive Disorders)

• ปัญหาความกดดันทางจิตใจ (Depressive Disorders)

• การบำบัดรักษาอาการป่วยที่เกิดจากเรื่องทุกข์ทรมาณในอดีต เช่น การรักษาอาการป่วยที่คนไข้มี
  หลายบุคลิกในคนเดียวกัน   การรักษาอาการป่วยทางจิตใจที่เกิดจากการถูกกระทำหรือระเมิดทาง
  เพศอย่างรุนแรงในวัยเด็ก และรักษาอาการป่วยที่เกิดจากความเชื่อที่ฝังในจิตใจอย่างรุนแรงใน
  ลัทธิซาตานนิยม หรือความเชื่อทางไสยศาสตร์  เช่น พ่อมด หมอผี เป็นต้น (Trauma related
  Disorders such as Posttraumatic Stress Disorders and Dissociative Identity Disorders)

• ปัญหาเรื่องการติดสุราและยาเสพติด (Alcohol dependency and Drug addiction)

• โรคจิตเภทและโรคจิตหลงผิด (Schizophrenia and other Psychotic Disorders)

• การรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพร่างกายที่เป็นผลจากสภาพจิตใจ (Psychosomatic Disorders)

• การรักษาผู้มีปัญหาทางจิตใจอันเนื่องมาจากบุคลิกภาพผิดปกติของตัวเอง (Personality
  Disorders)

• ปัญหาจิตใจที่ส่งผลกระทบให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดทางร่างกายเรื้อรัง (Somatoform Pain
  Disorders)

• ปัญหาความหวาดกลัว วิตกกังวล (Anxiety Disorders) เช่น กลัวการเข้าสังคม (Social Phobia)
  กลัวการอยู่ร่วมในฝูงชนจำนวนมาก (Agoraphobia) หรือ กลัวการอยู่ในที่แคบ ๆ
  (Claustrophobia)

• ปัญหาโรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive Compulsive Disorder)

• ปัญหาการปฏิเสธการกินอาหารอันเนื่องมาจากการกลัวอ้วน หรือต้องการมีรูปร่างผอมเหมือนนาง
  แบบ (Eating Disorders such as Anorexia nervosa and Bulimia nervosa)

• ปัญหาผู้ใหญ่และเด็กที่มีสมาธิสั้นและอยู่ไม่นิ่ง (Attention Deficit Hyperactivity Syndrome,
   ADHS)

การรักษาบำบัดต่อไปนี้:

• การบำบัดรักษาด้วยวิธีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) (โดย Berner, Hunziker, Moehlecke)

• การบำบัดรักษาอาการป่วยที่เกี่ยวกับประสบการณ์เจ็บปวดที่ฝังในจิตใจ (Trauma Therapy) (โดย
   Moehlecke) บางกรณีอาจพิจารณาใช้วิธีรักษาแบบ EMDR (Eye
   Movement Desensitization and Reprocessing) (โดย Moehlecke)

• การรักษาการติดเฮโรอีนโดยใช้ยา Methadon และ Buprenorphin (Subutex ®) (Maintenance
  Therapy for Opioid Dependency) (Moehlecke) และบำบัดรักษาการติดเฮโรอีน (Hunziker,
 
Moehlecke)

• การทดสอบสภาพจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการรับราชการทหารในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (โดย
   Moehlecke)

ภาษา:

การใช้ภาษาเพื่อพูดคุยในการรักษานอกจากจะใช้ภาษาเยอรมันแล้วเรายังใช้ภษาอื่นๆอีกดังต่อไปนี้:

ไทย (Moehlecke)
โปรตุเกส (Moehlecke)
สเปน (Moehlecke)
อังกฤษ (Moehlecke, Berner )
อิตาลี (Moehlecke)