ข้อมูลและการรักษาของคลีนิค:

การรักษา:

การวิเคราะห์การบำบัดรักษาโรคทางจิตเวชโดยใช้หลักวิชาการเฉพาะทาง ทางจิตเวช  การตรวจเช็คและการรักษาโดยจิตแพทย์
(Dr. med. Thomas Moehlecke)

การบำบัดรักษาโดยนักจิตวิทยาไฮนส์ ฮุนซิกเกอร์ (lic. phil. Michel Berner, Dr. phil. Henry Hunziker)
ซึ่งนักจิตวิทยาทั้งสองอยู่ภายใต้การดูแลของจิตแพทย์ โธมัส เมอห์เลค์เค่ห์ (Dr. med. Thomas Moehlecke)

การเข้ารับการรักษาในคลีนิค:

เข้ารับการรักษากระทำโดยผ่านแพทย์ประจำบ้านของท่าน หากท่านมีประกันสุขภาพแบบ
Hausarztmodell ท่านต้องแจ้งให้แพทย์ประจำบ้านของท่านทำหนังสือขอเข้ารับการรักษา
ในคลีนิคของเราส่งมาให้เราและท่านต้องแจ้งให้บริษัทที่ท่านทำประกันสุขภาพอยู่ทราบ.

ค่าใช้จ่ายในการรักษา:

ตามปกติแล้วเป็นหน้าที่ของบริษัทประกันสุขภาพที่จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการรักษา 90% เหมือนการเข้าการรักษากับแพทย์โดยทั่วไป ที่ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาของแพทย์เอง 10% ของค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมด ในกรณีที่การเข้ารับการรักษาโรคทางจิตเวชร่วมกับการรักษาโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุบริษัท SUVA จะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมด 100%

การติดต่อและสอบถาม:

ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของคลีนิคโดยตรงได้ในเวลา 10 นาที ก่อนครบชั่วโมง 
เช่น 09.50น ถึง 10.00น และ 09.50น ถึง 10.50น และ 10.50น ถึง 11.00น เป็นต้น นอกเวลาดังกล่าว  เช่น เวลากลางคืนหรือช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ท่านสามารถฝากข้อความของท่านผ่านเครื่องตอบรับโทรศัพท์ของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนได้  นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดต่อเราทางแฟกซ์
และ อีเมล์ได้อีกด้วย (ดูที่การติดต่อ).